Convocare a adunării generale ordinare a acţionarilor Marsat S.A